مجتمع تجاری- مسکونی ساری
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال