برج مسکونی ستاره کیش بلوک 82
شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب