مجتمع مسکونی نرگس اصفهان
این مجموعه بخشی از یک شهرک بزرگ بوده که در جنوب شهر اصفهان واقع شده است. با توجه به مرتفع بودن جنوب اصفهان و قرار گیری کوه های در این منطقه، مجموعه در دامنه های این ارتفاعات قرار گرفته و چشم انداز مناسبی نسبت به شهر اصفهان دارد. این مجتمع در منطقه خوب و روبه توسعه سکونتی واقع شده است. استفاده از طراحی مناسب، متریال و مصالح مرغوب دسترسی به کمربندی جنوبی شهر از خصوصیات این مجتمع می باشد.

          آدرس:  اصفهان، ابتدای خیابان شهدای صفه، مقایل ورزشگاه 22 بهمن

4260
16880
1
7
90
11470
دارد
دارد