مجتمع تجاری اداری آژند کرمان
پس از احداث موفقیت آمیز 5 فاز ازشهرک مسکونی بعثت و شروع عملیات فاز 6 این شهرک، به منظور پاسخ دهی به نیاز این منطقه و ایجاد ارزش افزوده برای شرکت، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب در قطعات کوچک مجاور خیابان اصلی مجتمع تجاری اداری آژند کرمان را طراحی نمود که این مجتمع در 13 واحد تجاری و یک طبقه اداری احداث خواهد شد.این پروژه می تواند ضمن بازدهی بالا در زمان کم، مطلوبیت سکونت در فازهای مسکونی شهرک را نیز افزایش دهد.

آدرس:   کرمان، بلوار جمهوری، شهرک بعثت

556
1160
1
2
0
1119
5
8