مجتمع مسکونی مسگریان بابلسر
این مجموعه مسکونی یکی از پروژه های کوچک شرکت سرمایه گذاری و زودبازده تعریف شده در گروه سرمایه گذاری مسکن است که با توجه به سبد در دست ساخت شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال، به عنوان مکمل پروژه های دیگر این شرکت می تواند یاری رسان این پروژه ها باشد.

آدرس:  بابلسر خیایان امام خمینی اداره گاز خیایان مسگریان جنب اداره بنیاد مسکن انقلاب

294
1260
1
7
6
960
0
دارد
دارد
بتنی
سنگ مصنوعی آجر - سیمان شسته