مجتمع مسکونی فردوسی کرمانشاه
مجتمع مسکونی فردوسی در خیابان فردوسی کرمانشاه توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب احداث و به بهره برداری رسیده است.

مساحت زمین: 1061 متر مربع

زیربنای کل: 6993 متر مربع

تعداد واحد: 36 واحد