مجتمع مسکونی ترنج مشهد
مجتمع مسکونی ترنج مشهد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق ساخته و تکمیل گردیده است.

تعداد واحد مسکونی: 65 واحد

تعداد بلوک: 1 بلوک 9 طبقه

مساحت زمین: 1640 مترمربع

مساحت زیربنای کل : 7739 مترمربع

تعداد واحد فروش رفته : 24 واحد

پیشرفت فیزیکی (دی ماه 1390): 81.3 درصد

نوع اسکلت: فلزی با سقف کامپوزیت