مجتمع مسکونی ایل گلی تبریز
این پروژه در شهر تبریز توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغربدر سال 1378به بهره برداری رسیده است.

تعداد واحد مسکونی:10

مساحت زیر بنای کل:2000

سال تکمیل:1378