مجتمع مسکونی سهند تبریز
این پروژه در شهر تبریز توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب در سال 1381 به بهره برداری رسیده است.

تعداد واحد مسکونی:162

مساحت زیر بنای کل:13413

سال تکمیل:1381