مجتمع مسکونی نسترن اردبیل فاز 1
این پروژه در شهر اردبیل توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب در سال 1386 به بهره برداری رسیده است.

تعداد واحد مسکونی:168

مساحت زیر بنای کل:17036

سال تکمیل:1386