مجتمع مسکونی ویلایی رضوان اردبیل
این پروژه در شهراردبیل توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب در سال 1377 به بهرهبرداری رسیده است.

تعداد واحد مسکونی:106

 مساحت زیر بنای کل:13117

سال تکمیل:1377