مجتمع مسکونی برج میلاد اردبیل
این پروژه در شهر اردبیل توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب در سال 1385 به بهره برداری رسیده است.

تعداد واحد مسکونی:52

مساحت زیر بنای کل:6420

سال تکمیل:1385