سرپرستی بانک مسکن تبریز
این پروژه در شهر تبریز توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب در سال 1374 به بهره برداری رسیده است.

مساحت زیر بنای کل :5078

سال تکمیل:1374