مجتمع مسکونی نقش جهان اصفهان
این پروژه در شهر اصفهان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در سال1376 به بهره برداری رسیده است

تعداد واحد مسکونی:96

مساحت زیر بنای کل: 10752

سال تکمیل:1376