مجتمع مسکونی بهمن اصفهان
این پروژه در شهر اصفهان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در سال1377 به بهره برداری رسیده است

تعداد واحد مسکونی:72

مساحت زیر بنای کل:10753

سال تکمیل:1377