مجتمع مسکونی بهاران اصفهان
این پروژه در شهر اصفهان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در سال1376 به بهره برداری رسیده است

تعداد واحد مسکونی:80

مساحت زیر بنای کل:8500

سال تکمیل:1376