مجتمع مسکونی میلاد اصفهان
این پروژه در شهر اصفهان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در سال1379 به بهره برداری رسیده است

تعداد واحد مسکونی:408

مساحت زیر بنای کل:44453

سال تکمیل:1379