مجتمع مسکونی صبا اصفهان
این پروژه در شهر اصفهان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در سال1381 به بهره برداری رسیده است

تعداد واحد مسکونی:256

مساحت زیر بنای کل:37342

سال تکمیل:1381