مجتمع مسکونی آزادگان اصفهان
این پروژه در شهر اصفهان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در سال1374 به بهره برداری رسیده است

تعداد واحد مسکونی:470

مساحت زیر بنای کل:77834

سال تکمیل:1374