مجتمع مسکونی میخک اصفهان
این پروژه در شهر اصفهان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در سال1380 به بهره برداری رسیده است

تعداد واحد مسکونی:23

مساحت زیر بنای کل:4040

سال تکمیل:1380