مجتمع مسکونی پگاه اصفهان
این پروژه در شهر اصفهان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در سال1385 به بهره برداری رسیده است

تعداد واحد مسکونی:400

مساحت زیربنای کل:52723

سال تکمیل :1385