مجتمع مسکونی زیتون اصفهان
این پروژه در شهر اصفهان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در سال1390 به بهره برداری رسیده است