مجتمع مسکونی گلسار اصفهان
این پروژه در شهر اصفهان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در سال1387 به بهره برداری رسیده است

تعداد واحد مسکونی:50

مساحت زیربنای کل:12513

سال تکمیل:1387