مجتمع مسکونی نسیم شهرکرد
این پروژه در شهر کرد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در سال1383 به بهره برداری رسیده است