مجتمع مسکونی فیروزه یزد
این پروژه در شهر یزد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در سال1374 به بهره برداری رسیده است