مجتمع اداری رودکی اصفهان
این پروژه در شهر اصفهان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در سال1378 به بهره برداری رسیده است

تعداد واحد:24

مساحت زیربنای کل:5100

سال تکمیل:1385