ساختمان سرپرستی بانک مسکن شهر کرد
این پروژه در شهر کردتوسط شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در سال1386 به بهره برداری رسیده است