مجتمع تجاری محتشم کاشان
این پروژه در شهر کاشان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در سال1385 به بهره برداری رسیده است

مساحت زیربنای کل:3265

سال تکمیل:1385