مجتمع تجاری سرو اصفهان
این پروژه در شهر اصفهان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در سال1385 به بهره برداری رسیده است

مساحت زیربنای کل:2180

سال تکمیل:1385