مجتمع اداری آفریقا تهران
این پروژه در شهر تهران توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران در سال 1385 به بهره برداری رسیده است

مساحت زیربنای کل:5000

سال تکمیل:1385