مرکز خرید ایرانیان
پروژه گلسار (مرکز خرید ایرانیان) مشتمل بر 49 واحد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان در شهر رشت ساخته شده است