مجتمع مسکونی شقایق
این پروژه در شهر پردیس بومهن توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس در سال 1389به بهره برداری رسیده است

تعداد واحد مسکونی:272

مساحت زیربنای کل:28148

سال تکمیل :1389