مجتمع مسکونی یاس پردیس
این پروژه در شهر پردیس توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس در سال 1384به بهره برداری رسیده است

تعداد واحد مسکونی:236

مساحت زیربنای کل:17134

سال تکمیل:1384