مجتمع مسکونی گلستان سمنان
این پروژه در شهر سمنان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس در سال 1382به بهره برداری رسیده است

تعداد واحد مسکونی:64

مساحت زیربنای کل:6802

سال تکمیل:1382