مجتمع مسکونی شقایق سمنان
این پروژه در شهر سمنان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس در سال 1383به بهره برداری رسیده است

تعداد واحد مسکونی:566

مساحت زیربنای کل:53231

سال تکمیل:1383