مجتمع مسکونی گلبرگ
این پروژه در شهر شاهرود توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران در سال 1374به بهره برداری رسیده است.
100
11720