مدرسه سمنان
این پروژه در شهر جدید پردیس توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس در سال 1373 به بهره برداری رسیده است