ساختمان سرپرستی بانک مسکن سمنان
این پروژ‌ه در شهر سمنان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس در سال 1386 به بهره برداری رسیده است.