مجتمع مسکونی جنت شیراز
این پروژه در شهر شیراز توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در سال 1383به بهره برداری رسیده است

تعداد واحد مسکونی:368

مساحت زیربنای کل:26828

سال تکمیل:1383