مجتمع مسکونی نصر سیرجان
این پروژه در شهر سیرجان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در سال 1376 به بهره برداری رسیده است

تعداد واحد مسکونی:217

مساحت زیربنای کل:23507

سال تکمیل:1376