مجتمع مسکونی بعثت 1
این پروژه در شهر کرمان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در سال 1385به بهره برداری رسیده است

تعداد واحد مسکونی:243

مساحت زیربنای کل:18000

سال تکمیل:1385