مجتمع مسکونی فردوس کرمان
این پروژه در شهر کرمان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در سال 1382 به بهره برداری رسیده است