مجتمع مسکونی بعثت2
این پروژه در شهر کرمان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در سال 1386 به بهره برداری رسیده است

تعداد واحد مسکونی:180

مساحت زیربنای کل:25355

سال تکمیل:1386