مجتمع مسکونی پیروزی کرمان
این پروژه در شهر کرمان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در سال 1374به بهره برداری رسیده است

تعداد واحد مسکونی:240

مساحت زیربنا کل:25975

سال تکمیل:1374