ساختمان سرپرستی بانک مسکن بندرعباس
این پروژه در شهر بندر عباس توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در سال 1384به بهره برداری رسیده است
 
ساختمان سرپرستی بانک مسکن بندر عباس

این پروژه در شهر بندر عباس توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در سال 1384به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب
نشانی: بندر عباس
 مساحت زمین  5000متر مربع
 تعداد واحد مسکونی  واحد
 تعداد بلوک  1بلوک
 تعداد طبقات  طبقه
 نوع اسکلت و سقف
 نماسازی
 سیستم گرمایش
 سیستم سرمایش
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  متر مربع
زیر بنای کل متر مربع