مجتمع مسکونی ولیعصر مشهد
این پروژه در شهر مشهد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در سال 1372 به بهره برداری رسیده است
 
مجتمع مسکونی ولیعصر مشهد

این پروژه در شهر مشهد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در سال 1373به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
نشانی: مشهد
 مساحت زمین  64000 متر مربع
 تعداد واحد مسکونی  312 واحد
 تعداد بلوک  52 بلوک
 تعداد طبقات  4 طبقه
 نوع اسکلت و سقف فلزی
 نماسازی آجری
 سیستم گرمایش موتور خانه مرکزی
 سیستم سرمایش کولر آبی
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  37064 متر مربع
زیر بنای کل 51480 متر مربع