مجتمع مسکونی غدیر مشهد
این پروژه در شهر مشهد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق در سال 1382 به بهره برداری رسیده است
 
مجتمع مسکونی غدیر مشهد

این پروژه در شهر زاهدان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در سال 1382به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
نشانی: مشهد
 مساحت زمین  67522 متر مربع
 تعداد واحد مسکونی  992 واحد
 تعداد بلوک  60 بلوک
 تعداد طبقات  5 طبقه
 نوع اسکلت و سقف بتنی
 نماسازی آجر و سیمان
 سیستم گرمایش موتور خانه مرکزی
 سیستم سرمایش کولر آبی
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  92122 متر مربع
زیر بنای کل 121933 متر مربع