مجتمع مسکونی گلستان مشهد
این پروژه در شهر مشهد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در سال 1377به بهره برداری رسیده است
 
مجتمع مسکونی گلستان مشهد

این پروژه در شهر زاهدان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در سال 1377به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
نشانی: مشهد
 مساحت زمین  1280 متر مربع
 تعداد واحد مسکونی  24 واحد
 تعداد بلوک  1 بلوک
 تعداد طبقات  5طبقه
 نوع اسکلت و سقف فلزی
 نماسازی آجر و سیمان
 سیستم گرمایش موتور خانه
 سیستم سرمایش کولر آبی
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  3160 متر مربع
زیر بنای کل 4140 متر مربع