مجتمع هتل آپارتمان سلام مشهد
این پروژه در شهر مشهد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق در سال 1380 به بهره برداری رسیده است