مجتمع تجاری مدرس مشهد
این پروژه در شهر مشهد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق در سال 1376 به بهره برداری رسیده است
 
مجتمع تجاری مدرس مشهد

این پروژه در شهر مشهد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در سال 1376به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
نشانی: مشهد
 مساحت زمین  435 متر مربع
 تعداد واحد تجاری   32 واحد
 تعداد بلوک  1 بلوک
 تعداد طبقات  9 طبقه
 نوع اسکلت و سقف فلزی
 نماسازی  سنگ
 سیستم گرمایش چیلر
 سیستم سرمایش
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  متر مربع
زیر بنای کل 2598 متر مربع